FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
SELL LIMIT USDCAD : 1.31000
Take Profit : 1.26850
Khối lượng đánh : 3% tài khoản
Thời gian treo lệnh : 1 tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.