URIFX

USDCAD => End trend đến rất gần.

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Nếu có 1 wave impulse, chúng ta có 1 đoạn dài để trade.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.