URIFX

USDCAD #Canh sell

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
1D: cho thấy cơ hội sell dài hạn.

1H: Canh breakout / đánh aggressive luôn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.