URIFX

USDCAD #Bán wave C/3

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ giá pullback & breakout.
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
break không?
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
back về làm 1 đoạn nữa nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.