FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Музыка Моцарта положительно влияет на мозг, на эмоциональное состояние. Музыка Моцарта полезна для детей и для взрослых

В данной подборке три композиции не принадлежат Моцарту, поэтому в названии ролика написано Моцарт и не только)
Остальные композиции - Моцарт

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.