URIFX

USDCAD: Có thể sell ngăn

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích này ủng hộ cả 2 hướng Bull và Bear. Tuy nhiên, cơ hội trong vùng quyết định là sell ngắn, R:R ít nhất 1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.