DvDfx27

usdcad-cơ hội

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
anh em tham khảo.
Bình luận:
NGÀY THỨ 2
Bình luận:
hit sl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.