Jayce_Pham

UC 25 - 30/11/2019 Mua mạnh mới tín hiệu Fakey + Trend tăng

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
THam khảo chart

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.