Cafeforex123

Sell USDCAD (H4)

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Với USDCAD các bạn có thể sell stop bên dưới cây pinbar + inside bar H4
Hoặc sell limit 50% cây nến búa trước
Sl trên cây mother bar; TP như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.