FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Buy UsdCad giá hiện tại
SL : 1.32867
TP : 1.33727
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.