Jayce_Pham

USDCAD Fakey tuần cũ đã thất bại

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô tả trên chart.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.