quachviet

chúng ta chờ 1 tín hiệu bán ra USDCAD

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
đang nằm trên một xu hướng giảm đây thời điểm rất đẹp để bán ra hay chờ tin hiệu đến vùng giá tri bll

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.