masterpip105

Lệnh tham khảo cho USDCAD

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Đây là phân tích của cá nhân với mục đích tham khảo,miễn trừ trách nhiệm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.