DatTong

USDCAD H4: Double Top--> Sell

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Tendency: Upward
But: It is test resistance Daily
--> Sideway --> double top pattern forming !
--> Sell
Bình luận:
Move stoploss to entry!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.