CAPITALCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Đồng USD có dấu hiệu suy yếu (tin tích căng thẳng Nga Mỹ). trên khu m15 giá đã có 1 cú false break vùng giá 1.25 và retest thành công ủng hộ cho một lệnh LONG. Đỉnh 1.2567 không phải là một vùng bán mạnh (không phải fibonacci) nên kỳ vọng gí về vùng 1.265 (sniper entry)
Bình luận: TP1: 1.26
TP2: 1.264
TP3: 1.28
TP4: 1.29
TP5: 1.31

SL: 1.2495
Bình luận: break out
Bình luận: Cơ hội vào lệnh tiếp theo xuất hiện khi giá break và retest qua vừng 1.257
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.