traderthang72020

Sell UsdCad 17/06/2022

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phản ứng SZ H4 tại D1, H1 tại H4. Hình thành xu hướng giảm. R4 bỏ limit. R25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.