trucluong133

UCAD - Khung D - Sell

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Lý do vào lệnh:
Giá chạm HT ở vị trí số 2, tăng = thu hút phe Buy.
Giá chưa đến đỉnh cũ kì vọng chốt lời của đám đông thì có nến đỏ giảm mạnh lấy lại hết tiền của lệnh Buy 6 ngày trước đó, đóng nến dưới cản, xác nhận mô hình NDTM
Giá có retest cản cũ (giờ đã trở thành KC) xác nhận lệnh an toàn
Mở 3 lệnh sell ở mức giá hiện tại 1.3430.
SL ở điểm cao nhất hnay 1.3475
Chốt lời ở biên các hộp
TP1: 1.3215
TP2: 1.3068
TP3: thả nổi chờ xác nhận để lập biên hộp tiếp theo
Điểm chốt lời ở biên hộp cuối trùng với lần chạm thứ 3 của trend tăng (chấm vàng),
giá có thể bật lên thu hút thêm phe Buy, chờ xác nhận lệnh để sell tiếp.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.