smallturtle

Chờ mua ngắn hạn USD/CAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- H4: Cấu trúc tăng
- H1: Cấu trúc tăng
=> Chiến thuật Follow trend, chờ mua tại Keylevel của H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.