dinhchien

USDCAD - Giảm tiếp hoàn thành Garley Pattern

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Giao dịch loại 3 = 2% tài khoản.
- Phải stop loss.
- Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới theo tỉ lệ Garley Pattern.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.