URIFX

USDCAD => Chuan bi cho USD rot gia

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh sell nhu chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.