DvDfx27

Mô hình SHS cho USDCAD.

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô hình đã hoàn thành.
Bình luận:
DỜI SL.
Bình luận:
Bình luận:
Đã HIT SL do tin CAD : GDP tăng.(29/3/2019)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1): 0.3% 0.1% -0.1%
-----> chờ re-entry
Bình luận:
Kinh nghiệm rút ra: setup mới chưa thành công đã dời sl.
Bình luận:
MỘT NẾN XU HƯỚNG GIẢM ĐÃ THỂ HIỆN SỰ KIỆT SỨC Ở VÙNG CONGESTION+ MỘT NẾN HAMMER.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.