NgBinhMinh

Cặp USD/CAD Cho Bạn Trade Forex - USD/CAD For You

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
VN
--------
Mẫu Hình : Tam Giác Giảm
Bán ra : 1.376570
Chốt lãi : 1.35117
Dừng lỗ : 1.38350

US
--------
Pattern: Decreasing Triangle
Sold: 1.376570
Profit taking: 1.35117
Stop loss: 1.38350

Forex is a difficult trade, you should only view this chart as a reference of your direction.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.