Cafeforex123

Sell stop USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Daily có fakey. Sell stop USDCAD theo insidebar H4; SL tốt nhất đặt theo inside bar hoặc tốt nhất đặt trên cây pinbar Daily
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.