Hong_Hoang_Trading_Group

SELL USDCAD

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell usdcad sl tp như hình
Nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản
Goodluck!!!
Bình luận:
Chạm hỗ trợ và có dấu hiệu quay đầu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.