NamHenry

USD/CHF: Buy on H1

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Swing trade, chú ý quản lý vol
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.