puzzledEagle17863

Buy limit tại KLQT M15

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USD đang hồi, buy limit tại klqt m15 luôn( ngược xu hướng h1,h4), nếu giá phá qua thì bán xuống theo trend giảm h1,h4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.