Tungdang_

MUA- USD/CHF-H1. Ngắn hạn

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mua giá hồi về 50% của fibonacci kết hợp vùng cung cầu và trendline tăng.
TP tại đỉnh cũ.
SL dưới đáy cây nến tăng vùng cung cầu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.