- Nếu ngày có giá đóng cửa trên 111, canh mua vào ở khung nhỏ hơn.
- Nếu Tuần đóng cửa dưới 109.2, canh bán ra ở khung nhỏ hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.