giatran

có thể sell USDJPY ngay

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
các bạn có thể sell USDJPY giá hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.