FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
sell USDJPY giá hiện tại

Entry 113.784
SL 114.776
TP 111.562
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.