NguyenThang33

UsdJpy - Dần tiếp cận đường hỗ trợ để bật lên

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang tiến đến ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 112.08, nơi mức tăng mạnh có thể xảy ra trên ngưỡng này đẩy giá lên ngưỡng kháng cự chính tại 112.76 ( Fibonacci retracement 38.2%).
Stochastic (34,53) cũng đang tiếp cận vùng hỗ trợ, nơi chúng ta có thể thấy mức tăng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.