ouynguyen

#Lệnh 1: Buy UJ

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
phương pháp chỉ là nến Heikin ashi + RSI .
deal này TP 2.5 thôi (TP lân cận 110.821)
Giao dịch đang hoạt động: Lệnh đã chạy tới R1, tiếp tục nắm giữ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.