NamHenry

Cặp Tiền: USD/JPY

Giá lên
NamHenry Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tham Khảo: Mua vào (buy) tại khung H4.
Dừng lỗ tuyệt đối nếu giá phá qua: 111.420
vùng giá kì vọng đạt được: 113.7
Giao dịch đang hoạt động:
có thể cân nhắc mua vào tại thời điểm hiện tại và giữ lệnh của mình đến vùng giá kì vọng 113.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.