huan162

USD /JPY 09->15/12 Phân tích theo Pp Bob Volman

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá vừa trải qua 1 đợt tăng giá mạnh MH 3 đỉnh thấp dần được hình thành (đảo chiều ) ,tiến trình đảo chiều có đặc tính cố đặc thường khó thể tăng tiếp trong thời gian ngắn tới . EMA cũng đang dãn ra và đi ngang . đứng ngoài quan sát .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.