huan162

USD /JPY 09->15/12 Phân tích theo Pp Bob Volman

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá vừa trải qua 1 đợt tăng giá mạnh MH 3 đỉnh thấp dần được hình thành (đảo chiều ) ,tiến trình đảo chiều có đặc tính cố đặc thường khó thể tăng tiếp trong thời gian ngắn tới . EMA cũng đang dãn ra và đi ngang . đứng ngoài quan sát .