khoaphp

Sell USD/xxx & Buy xxx/USD, ưu tiên sell USD/JPY

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khả năng rất cao USD sẽ giảm mạnh ít nhất đến giữa tháng 12
JPY đang đứng vững.

Ưu tiên SELL USD/JPY, SL TP như chart.

Good luck!

Trade safe like Mr.K <3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.