thachsteven

Sell UsdJpy

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell UsdJpy giá hiện tại
SL : 104.580
TP : 104.169
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.