rim5067

USDJPY D1 chart Analysis - sell Supply zone

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY
Mô hình giá abcde, chờ đợi tín hiệu sell ở vùng supply zone , target 104.65
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.