Hong_Hoang_Trading_Group

SELL USDJPY

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Các bạn có thể sell UJ dài hạn ngay từ giá 114.1xx sl 20 pip tp 120 pips
Mọi người theo kèo nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Bình luận:
hit TP 120 pips

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.