hailnforex

USDJPY đánh lên

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đánh lên UJ theo mô hình vai đầu vai, chờ đợi giá hồi để đánh lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.