Jayce_Pham

Scalping_USDJPY_SELL ngắn

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Kiểm tra entry và Stoploss cẩn thận
Bình luận:
Tp 3pips. Thoát với tín hiệu Marubozu bất ngờ. Bỏ UJ
Bình luận:
Vào lại sau Fail break
Bình luận:
Thoát tại TP 18 pips

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.