FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đang tiến tới hỗ trợ của nó tại 109.07, nơi có khả năng bật trở lại ngưỡng kháng cự tại 109.84
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.