SecretRR

USDJPY chờ tín hiệu BUY ở POI H4

Giá lên
SecretRR Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY chờ tín hiệu BUY ở POI H4
- Chúng ta sẽ chờ 1 tín hiệu ĐẸP để Buy
- Khi giá lấy được THANH KHOẢN ở vùng POI Sell => chờ Confirmation Entry H1/M15 để SHORT
Bình luận: USDJPY ở Khung M15 :
- MN đã có thể có 1 lệnh Tuyệt Vời để Hold lên POI H4 rồi đấy
- Vẫn công thức cũ Confirmation Entry - M15(M5)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.