URIFX

@USDMXN #WaveC/3 => Mua vào

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDMXN   Đô la Mỹ / Peso Mexico
Win probability: rất cao

========= Kế hoạch ========
tw = Wave C / 3
sl =18.58826
ptT = trend line
pfT = trend line

#### https://t.me/meetOsin ###
========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Bình luận:
ptT hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.