SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đảo ngược tại 9.24450, nơi mà nó có khả năng giảm hơn nữa xuống 9.16780
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.