SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đang sideway trong thời điểm này,nến đóng ngoài trendline có thể lên tới kháng cự lại 9.17300 , trong trendline có thể xuống 9.09780
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.