Eagle-Pips

USD/NOK double kill

Giá lên
FX:USDNOK   U.S. Dollar/Norwegian Krone
USD/NOK Sell limit @8.888
Stop loss @8.92
Take profit @8.82
============
USD/NOK Buy limit @8.82
Stop loss @8.75
Take profit @9.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.