dinhchien

USDOLLAR - Giảm cho tuần này

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Luôn stop loss
- Key giao dịch: 50% khi dự báo từ quá khứ
Bình luận:
Khung Daily
Bình luận:
Khung H1: Cần FORCE INDEX cắm sâu xuống đường 0

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.