dinhchien

USDOLLAR - Có tín hiệu giảm hình Double Top khung H1

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* Xác suất chỉ 50% khi đoán hình từ bên trái.
- Stop loss: luôn tính dựa vào cấu trúc thị trường . Nếu phá cấu trúc thì chấp nhận Sai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.