dinhchien

USDOLLAR - đánh tăng đến sóng 4 Elliot

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Luôn stop loss nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.