Vuthuydxtq34

Usd Index - Vn Index - Vn30 Index

FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
Usd Index : chỉ số Usd index cho ta thấy tổng thể về thị trường forex , giá đã đi hết 3 nhịp tăng , khả năng cao tiếp theo thị trường Fx sẽ có một pha điều chỉnh về MA50 ,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.